KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

HASANBAŞOĞLU OTOMOTİV GIDA İNŞ.VE TUR.LTD.ŞTİ. (“Veri Sorumlusu”, “HASANBAŞOĞLU”) tarafından;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde
hazırlanan bu KVKK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) HASANBAŞOĞLU’nun kişisel veri uygulamalarına ve
veri sahibi olarak haklarınıza yönelik sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi ya da sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.
KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz; yalnızca Veri Sorumlusu tarafından bu metinde açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. HASANBAŞOĞLU, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.
Bu kapsamda, Veri Sorumlusu, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; kişisel
verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
– Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
– İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerine uygun olarak işleyecektir.
Toplanan Kişisel Veriler
Veri Sorumlusu olarak, web sitesi üzerinden üyelerimizin ve hizmet alıcılarımızın, aydınlatma yükümlülüğümüze
yönelik olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen kişisel
veriler; kimlik verileri, iletişim verileri ve bankaya gerekli işlemleri gerçekleştirmesi amacıyla iletilmek üzere alınan
finans verileri, dijital iz verileri ve sipariş geçmişine dair verilerle sınırlıdır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan
kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
Amaçlar
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için
gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin
önerilebilmesi için sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, sizleri ürün ve hizmetler hakkında
bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız
doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve
standart denetimlerimizi yapabilmek, Veri Sorumlusu tarafından ticari kararların verilmesi ve uygulanması
konusunda gerekli adımların atılması, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat
tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek
kişilerin ve bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer
amaçlarla işlenmektedir.
Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması,
c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması

şartlarından herhangi birisine dayanarak, Veri Sorumlusu tarafından, ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın, işbu
Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Saklanması
Söz konusu veriler, özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, müşteri memnuniyeti,
muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel
veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç
bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Veri Sorumlusu’nun ispat
vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca
HASANBAŞOĞLU nezdinde saklanırlar.
Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz; HASANBAŞOĞLU ve HASANBAŞOĞLU ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini; sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi;
hizmetimizin gereğinin yerine getirilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara
göre özelleştirilmesi; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kanuni gerekliliklerin yerine
getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek yöntemlerle Veri
Sorumlusu’na iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.
Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, adres bilgisi, iletişim bilgisi ve Kanun’un
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. Kutlugün Mahallesi Viranköy Küme Evleri No:13 Ortahisar / TRABZON adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilirsiniz.
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri
Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”inden ulaşabilirsiniz.
Kişisel veri uygulamalarında herhangi bir değişiklik olması halinde Aydınlatma Metni HASANBAŞOĞLU
tarafından güncellenir. Güncel Aydınlatma Metni Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
HASANBAŞOĞLU OTOMOTİV GIDA İNŞ.VE TUR.LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web: https://www.hasanbasoglu.com.tr/
Ünvanı: Hasanbaşoğlu Otomotiv Gıda İnş.ve Tur.Ltd.Şti.
Adresi : Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. Kutlugün Mahallesi Viranköy Küme Evleri No:13 Ortahisar / TRABZON
Telefon : 0462 325 03 61
MERSİS: 0458002180400001
E-posta : muhasebe@hasanbasoglu.com